Overslaan en naar de inhoud gaan

Landschapsprogramma 380 KV Compensatiegelden landschapsinrichting

20 juni 2021

Tennet is bezig de Hoogspanningslijn 380 KV Eemshaven- Vierverlaten te realiseren.

TenneT doet er alles aan om bij de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding het landschap en het milieu zo min mogelijk te verstoren. Dit doen zij o.a. vanuit de wet Natuurbescherming, door het opstellen van een landschapsplan en natuurcompenserende maatregelen.

Landschapsplan

Bij het inpassingsplan voor de nieuwe verbinding is een landschapsplan opgesteld. Daarvoor is overleg gevoerd met betrokken bewoners, eigenaren, gemeenten en deskundigen zoals een landschapsarchitect. Het landschapsplan beschrijft maatregelen om de nieuwe verbinding zo goed mogelijk in het landschap in te passen. Daarbij letten we op relevante milieuaspecten: landschap en cultuurhistorie, natuur, leefomgeving en water.

Landschappelijke maatregelen

Noord Groningen kent een rijkdom aan landschapstypen. Belangrijke landschappen in relatie tot de nieuwe verbinding zijn het Wierdenlandschap (Hoogeland, Middag Humsterland, Medenertilsterpolder en Woldstreek), de Oude Zeearmen (Fivelboezem en het Reitdiepgebied) en de stadsranden van Groningen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is met de provincie Groningen en de betrokken gemeenten een fors bedrag overeengekomen voor landschappelijke inrichtingsmaatregelen bij Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. TenneT betaalt 12,4 miljoen euro en de provincie Groningen draagt aanvullend 2,5 miljoen euro bij. Hierdoor is het totale investeringsbudget voor versterking van landschappelijke structuren 14,9 miljoen euro.

Regierol voor provincie

De provincie heeft de regie gekregen over het investeringsbudget en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen. In goed overleg met gemeenten, bewonersgroepen en andere belanghebbenden, werkt de provincie de landschapsmaatregelen verder uit. Binnen vijf jaar nadat de verbinding gereed is, moeten alle maatregelen gerealiseerd zijn. De inrichtingsmaatregelen dragen bij aan de versterking van de aanwezige landschapsstructuren en bijbehorende elementen, zoals wierden, dijken, watergangen en borgen.

Voor de betrokken omgeving zijn compensatiegelden beschikbaar. Hiervoor kunnen projecten ingediend worden.  Er worden eisen gesteld aan datgene waar een project aan moet voldoen.

Zaken die in aanmerking komen zijn:

 • (Weg)beplantingen
 • Dijken
 • Watergangen
 • Dorpen
 • Historische terreinen en wierden

Coördinatie van projecten ligt in 1e instantie bij de Dorpsvereniging en stichting  Dorpsbelangen.  Vanaf het moment dat de werkgroep Dorpsbelangen een feit is ligt ook de coördinatie bij Dorpsbelangen. Tevens is er een stuurgroep opgericht bestaande uit personen van de provincie en gemeente die uiteindelijk projecten coördineren en mede beslissen over de mogelijke realisatie.

Voordat een project ingediend wordt moet er voldoende draagvlak onder de bevolking zijn. Draagvlak kan getoetst worden middels een enquête, onderzoek op draagvlak en een voorlichtingsavond. Een project voorstel zal dus eerst gepresenteerd aan en overlegd moeten worden met de bevolking. Ook de kans op realisatie dient eerst te worden onderzocht. ( Voldoet het aan de eisen, zijn eventuele grondeigenaren betrokken en akkoord, etc) Projectindieners/bedenkers dienen dit zelf te organiseren, echter Dorpsbelangen kan hierin ondersteunen. Projecten dienen zich strak te houden aan de gestelde projecteisen. Deze eisen treft u verderop. Hier wordt door de stuurgroep niet van afgeweken!

Indien voldoende draagvlak bestaat kunnen plannen worden uitgewerkt en in het format worden geplaatst. De Dorpsvereniging en straks dus Dorpsbelangen zal dan samen met de projectbedenkers/indieners het plan indienen. Wilt u geheel zelfstandig een plan indienen? Dat kan. Echter neemt de Dorpsvereniging/werkgroep Dorpsbelangen daar dan geen enkele verantwoording over en zal ook niet faciliteren.

Het aanmeldingsformat voor het indienen van een project kan via mail aangevraagd worden bij het secretariaat van de  Dorpsvereniging. ( dorpsverenigingfeerwerdeo@gmail.com)

 • De provincie Groningen coördineert middels een stuurgroep de projecten, plannen een aanvragen. De gemeente Westerkwartier is voor ons gebied hier nauw bij betrokken.
 • De inrichtingsmaatregelen vinden zo veel mogelijk plaats op terreinen in bezit van provincie, gemeente en waterschap. Bij een aantal maatregelen zijn daarnaast ook andere (particuliere) grondeigenaren betrokken.
 • De gebieden waar de gelden voor beschikbaar gesteld worden bevinden zich in een zone van circa 1,5 km breed aan beide zijden van nieuwe verbinding aangehouden (kritische kijkafstand)

Beschikbaar is:

 • 14,9 miljoen
 • TenneT € 12,4 milj. & provincie € 2,5 milj.
 • Garnwerd/Ezinge/Feerwerd € 350.000 Er is geen specifiek budget per dorp beschikbaar. Het genoemde budget is dus voor de gezamenlijke dorpen.

Doelstelling van het project (toetsing)

 • Projecten moeten relatie tussen dorpen en het omliggende landschap verbeteren en/of landschappelijke structuren versterken (of de beleving daarvan); het gaat nadrukkelijk om een landschappelijke plus. In principe wordt bebouwing of regulier/achterstallig beheer en onderhoud niet gefinancierd, tenzij het gaat om cultuurhistorisch waardevolle objecten.
 • Het project draagt bij aan minstens één van de thema's in het programmaplan: dorpen, beplantingen, dijken, watergangen of historische terreinen en wierden.
 • Het project past binnen landschapsbeleid zoals vastgelegd in de provinciale omgevingsvisie.
 • Het projectresultaat is te beleven: het is zichtbaar en bij voorkeur publiek toegankelijk. Projecten moeten nut hebben voor inwoners.
 • Het project vindt plaats binnen 1,5 km (puntobjecten, zichtbaar) of 5 km (structuren van het landschap) van de hoogspanningsverbinding. Zolang de provinciale cofinanciering beschikbaar is komen ook structuren binnen 6 km in aanmerking.
 • Pre: het project draagt ook bij aan andere doelen als natuur, recreatie, leefbaarheid, water en duurzaamheid.
 • Pre: het project draagt bij aan een lokale visie of plan. Bijvoorbeeld een dorpsvisie of gebiedsagenda.

Projectplan (eisen) 

 • Er is een compleet en concreet projectplan volgens het standaard projectformat.
 • Het project is obstakelvrij (past binnen wettelijke regels uit bestemmingsplannen, vergunningen e.d.) of het bevoegd gezag wil meewerken aan passend maken.
 • Het project wordt uitgevoerd binnen 5 jaar na realisatie van de hoogspanningsverbinding (2026). ◦ Het project wordt in stand gehouden. Beheer is geregeld en vastgelegd in een overeenkomst. De beoogde uitvoerder wordt in staat geacht tot goede uitvoering.
 • Pre: er worden vrijwilligers/omwonenden bij het project betrokken.
 • Pre: er is aandacht voor duurzaamheid bij uitvoering en beheer.
 • Pre: bij de uitvoering worden lokale ondernemers betrokken.
 • Pre: bij de uitvoering worden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt betrokken (social return).

Samenwerken (extern)

 • projecten kunnen door externen worden aangezwengeld (waterschap, dorpsbelangen, terreinbeheerders, particulieren)
 • Er is een stuurgroep bestaande uit bestuurders van de betrokken gemeenten en provincie en TenneT.
 • De stuurgroep heeft programmaplan vastgesteld voor de uitvoering van inrichtingsmaatregelen en ziet toe op de voortgang. 20-5-202

Meer info

 https://www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl/

 

 

 

 

 

Deel dit bericht